คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.มงคล อัศวนิโครธร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ สังข์รุ่ง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช ผึ่งแช่ม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา จันทนดิษฐ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชู จันทนดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย คงชุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา คุ้มวัน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางพลับพลึง กลิ่นกุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายคงกฤต เสือปาน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายยศพนธ์ เกิดนาค
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุหวัลลภ วัลลโภ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระวศิน ฐานมงฺคโล
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมฤทัย เสือปาน
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริลักษณ์ ยังศิริ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางศรณี คุปติปัทมกุล
ตำแหน่ง : เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน