ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกมลลรรกณ์ บูรณศักดิ์จารุกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรอนงค์ หงษ์คำผิว
ครูผู้ช่วย