ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชนาณัฐ ยุวจิตติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศิริลักษณ์ ยังศิริ
ครู คศ.2

นางไพลิน เดชานุวัติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัษราภรณ์ โพธิ์คำ
ครูอัตราจ้าง อบจ.