ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศุภสัณห์ เรืองชิต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธรรมรัตน์ วรรณวิชัยกุล
ครู คศ.1

นายอนุศักดิ์ แก้วชมภู
ครูอัตราจ้าง อบจ.