กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธรรมรัตน์ วรรณวิชัยกุล
ครู คศ.1

นายศุภสัณห์ เรืองชิต
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอนุศักดิ์ แก้วชมภู
ครูอัตราจ้าง อบจ.

นายสาวเจนจิรา สะอาดดี
ครูอัตราจ้าง