บุคลากรอื่นๆ

นายอัตวรรณ พำนัก
ช่างไฟฟ้า 3

นายไล ปัดถา
ช่างปูน 3

นายณฐพงศ์ เงินนาค
เจ้าหน้าที่ธุรการ