ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพรชัย กองเพิ่มพูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวรรณ สวนดอกไม้
ครูอัตราจ้าง สพฐ.