กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพิมพ์ชนก แสนสามก๋อง
ครู คศ.1