ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเฟื่องฟ้า พื้นทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสำราม บานแย้ม
ครู คศ.3

นางสาวบุษบา เพชรมณี
ครู คศ.1

นางสาวนฏภรณ์ ยิ้มทิม
ครูอัตราจ้าง อบจ.