ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางยุพิน มณีน่วม
ครู คศ.2

นางสุมารีย์ คนซื่อ
ครู คศ.3

นางลาวัลย์ จุลวานิช
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร จันมณี
ครูผู้ช่วย