กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายจิรายุทธ พลึกรุ่งโรจน์
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ เรืองอ่อน
ครูชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ คลังนุช
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิสรา เกตุทิม
ครูอัตรจ้าง อบจ.