ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมลชิตตา จิณะชิต
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรรัตน์ เรืองอ่อน
ครู คศ.1

นางสาวอภิสรา เกตุทิม
ครูอัตรจ้าง อบจ.