ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp)

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  เข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp)  ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า  ในวันพฤหัสบดีที่  30  มกราคม  2563  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ  และมีทักษะชีวิตในการปฏิบัติจริง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,09:30   อ่าน 205 ครั้ง