ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่ 2562
ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  1          ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง  ฝึกกระบวนการคิด  การจัดการตลอดจนการแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงกำหนดให้มีการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี  สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่  ระหว่างวันที่  5 - 7  กุมภาพันธ์  2563  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความสามัคคี  มีระเบียบวินัย  รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น  ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  จำนวน  220  คน  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,09:25   อ่าน 301 ครั้ง