ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทดสอบการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3/2561
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  อ่านออกเขียนได้เมื่อจบ  ป.1  และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการประเมินการอ่าน  การเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  ในวันจันทร์ที่  26  พฤศจิกายน  2561  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,11:09   อ่าน 533 ครั้ง