ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โรงเรียนชุมชนวัไทรม้า  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  1  ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า  กำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ในวันที่  6  สิงหาคม  2562  เวลา  14.30 - 15.30  น.  ณ  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า  เพื่อให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียน  ได้มีความรู้สามารถป้องกันและการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  ปฏิบัติการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดอัคคีภัย
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2562,16:02   อ่าน 280 ครั้ง