คณะผู้บริหาร

ดร.ศรณี คุปติปัทมกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา