พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
3. พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ
4.ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างระบบเครือข่าย
5. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นสากล

 

เป้าหมาย/เป้าประสงค์

1. ประชากรก่อนวัยเรียนและวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่อง
2. ประชากรก่อนวัยเรียนและวัยเรียน มีคุณภาพและมีคุณธรรม
3. บุคลากรมีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานระดับมืออาชีพ
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
5.โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นสากล