วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

สร้างคุณภาพให้โอกาสทางการศึกษา  พร้อมเป็นแบบอย่าง  และมุ่งสู่สากล