ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลไทรม้า เปิดสอนเมื่อวันที่  11  กันยายน  พ.ศ.2476   โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดไทรม้าใต้ ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  3 หลวงสฤษสาราลักษณ์ นายอำเภอเมืองนนทบุรีเป็นผู้ทำพิธีเปิด
             ปี  พ.ศ.2482  ได้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
             วันที่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ.2482  คณะห้างขายยาพระนครและประชาชนได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง บนที่ดินของวัดไทรม้าเหนือ เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน
             ปีการศึกษา 2512 ได้เปิดสอนถึงชัั้นประถมศึกษาปีที่ 7 พร้อมทั้งได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 004

อีก 1 หลัง โดยเงินงบประมาณของทางราชการและประชาชนสมทบ
             ปี พ.ศ.2514 ได้รื้อย้ายอาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มาสร้างที่โรงเรียนวัดไทรม้า แทนอาคารห้างขายยาพระนคร และทางราชการได้สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ให้อีกหลัง
             ปี พ.ศ.2516 ทางราชการได้สร้างบ้านพักครูแลองค์การฯ ให้ 1 หลัง 
             ปี พ.ศ.2518 ทางราชการได้สร้างบ้านพักครูแบบองค์การฯ ให้หลัง
             ปี พ.ศ.2519 ทางราชการได้สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ให้อีก 1 หลัง พร้อมส้วม ที่นั่ง จำนวน

1 หลัง
             ปี พ.ศ.2520 ทางราชการได้สร้างบ้านพักครูแบบองค์การฯ ให้ 1 หลัง
             ปี พ.ศ.2520 ทางราชการได้สร้างบ้านพักครูแบบองค์การฯ ให้ 1 หลัง
             ปี พ.ศ.2522 ทางราชการได้สร้างบ้านพักครูแบบองค์การฯ ให้ 1 หลัง
             ปี พ.ศ.2529 นายไพโรจน์  คลังนุช มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ได้ดำเนินการบริหารโรงเรียนในด้านการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน ดังนี้ คือ ก่อสร้างโรงฝึกงานด้วยงบประชาชน สนามอเนกประสงค์ หอกระจายข่าว สนามเด็กเล่น ต่อเติมโรงอาหาร สร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป สร้างเสาธงใหม่ ติดตั้งพัดลมเพดาน ตัดถนนเข้าสู่โรงเรียนโดยขอบริจาคที่ดินจากอาจารย์กฤษณา  สาระสาลิน และคุณดำรง
ภิรักจรรยากุล กับคุณสี คงชุ่ม ได้บริจาคทรัพย์ในการสร้างถนน สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างส้วมขนาด
6 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง สร้างห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
             ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้าได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นของจังหวัดนนทบุรี และได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนพระราชทาน
             ปีการศึกษา 2537 ได้รื้ออาคารแบบ 017 และประชาชนได้บริจาคเงินจำนวน 6 ล้านบาทเศษ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 จำนวน 3 ชั้น 15 ห้องเรียน ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โดยนายสุธรรม ปั้นประเสริฐ เลขาธิการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2538 ได้สร้างเสร็จในปีการศึกษา 2539 ให้ชื่ออาคารเรียนว่า "ประชาสามัคคีเอื้อวิทย์"
             ปีการศึกษา 2539 คุณลุงสี คงชุ่ม ได้บริจาคเงินสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง จำนวน 10 ที่นั่ง มูลค่า 300,000 บาท และนางสาวพรรณี  สังข์รุ่ง ได้บริจาคเงินสร้างส้วมนักเรียนอนุบาล จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง มูลค่า 235,655 บาท ได้เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารหลังใหม่ จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ
             โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเปิดขยายการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
              ปีการศึกษา 2541 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีอนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 2/28 (ปรับปรุง) จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น 18 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โดยเริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2542 ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา" พร้อมทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา ที่อาคารเรียนด้วย
             วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้นายไพโรจน์ คลังนุช ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี และนางพิสมัย ภักตร์นิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
             ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย 4 ขวบ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยเริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2534 
             โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า มีผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
             1. นายบุญช่วย  เทวะผลิน                                     พ.ศ. 2476-2477
             2. นายทองคำ  ระรื่น                                              พ.ศ. 2477-2482
             3. นายศิริ  กลันตะบุตร                                          พ.ศ. 2482-2485
             4. นายเพ็ญ  เปรมโรจน์                                         พ.ศ. 2494-2509
             5. นายบุญชู สังข์รุ่ง                                                พ.ศ. 2509-2519
             6. นางจินตนา  แสนสุข                                         พ.ศ. 2520-2523
             7. นายชิน ศุขโข                                                      พ.ศ. 2523-2529
             8. นายไพโรจน์  คลังนุช                                        พ.ศ.2529-2542
             9. ดร.พิสมัย  ภักตร์นิกร                                          พ.ศ. 2542 - 2547
            10. นายปัญญา  เนื่องฤทธิ์                                       พ.ศ. 2547 – 2559
    11. นางศรณี   คุปติปัทมกุล     พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน